us.testseek.com  

 
 
Search:   
 

Home » Computers » CPUs » Intel » Intel Core i5 6600K 3.9GHz Socket 1151Working
Please wait...

  Expert reviews    

Reviews of Intel Core i5 6600K 3.9GHz Socket 1151

Testseek.com have collected 187 expert reviews of the Intel Core i5 6600K 3.9GHz Socket 1151 and the average rating is 88%. Scroll down and see all reviews for Intel Core i5 6600K 3.9GHz Socket 1151.
Award: Editor’s Choice August 2015
August 2015
 
(88%)
187 Reviews
Users
-
0 Reviews
88 0 100 187

The editors liked

 • Strong Single and Multi-threading Performance
 • Reasonable Price
 • Strong Overclocking Potential
 • Great Gaming Performance vs. Price
 • Performance is close to that of earlier-gen Core i7 chips on many tests
 • Simplified overclocking options
 • Chipset delivers more PCIe wiggle room for super-fast storage
 • Good performance
 • Overclocks well
 • Z170 platform offers new features.

The editors didn't like

 • Minimal Upgrade from Haswell
 • More Expensive than Haswell
 • Lacks Hyper-Threading
 • Like all "Skylake" chips
 • Requires a new motherboard
 • Slightly higher TDP than previous-gen counterparts
 • Integrated graphics performance lags behind lower-priced AMD alternatives
 • Not much faster than Haswell
 • Still quadcore
 • No heatsink included
 • Needs new motherboard and RAM

Show Show

 

Reviews

page 19 of 19
Order by:
Score
 
  Published: 2015-08-09, review by: nowpug.com

 • Abstract:  무더웠던 2015년 8월 5일을 기점으로 인텔의 차세대 데스크탑 PC 플랫폼인 Skylake 의 NDA 가 공식 해제되었다. 소켓규격만 달라졌던 과거와 달리 이번에는 강산도 바뀐다는 시기만에 메모리 규격까지 바뀌는 커다란 변화(?)가 예정되었기 때문에 많은 이들이 인텔 Skylake 플랫폼에 대한 기대감을 가지고 있었을거라 본다.이제 막 시작된 플랫폼인지라 Core i7/i5 의 최상위급 프로세서라 할 수 있는 K-sku 라인으로 달랑 2개뿐이지...

 
Was this review helpful?   
 
-
 
  Published: 2015-08-05, Author: JesuaR , review by: playwares.com

 • 새롭게 출시한 Intel 6th Gen Core Series, Skylake. 그 가치는?앞서 진행한 다양한 테스트를 통해서 Intel Haswell부터 Intel Skylake까지, 총 3세대에 걸친 CPU들의 성능을 비교해보았습니다.각 페이지의 요약 문구에도 인용한 바와 같이...해당 리뷰에서 사용된 벤치마크 및 게임 테스트만으로 CPU의 절대적인 성능을 평가하기에는 다소 무리가 있겠지만,최소한 CPU들이 지니는 대략적인 성능을 파악하기에는 큰 무리...

 
Was this review helpful?   
 
-
 
  Published: 2015-08-05, review by: coolenjoy.net

 • Abstract:  인텔 6세대 코어 프로세서, 스카이레이크 벤치마크인텔은 틱-톡(Tick-Tock) 전략으로 CPU 로드맵을 구축하고 있다. Tick이 공정 미세화를, Tock이 아키텍처 변경을 의미하며 이를 정리하면 아래와 같다.Tock에 해당하는 Skylake는 6세대 코어 프로세서가 되며 소켓과 칩셋 모두 변경되는 새로운 마이크로 아키텍처를 사용하는 CPU다.스카이레이크의 특징이라면 역시 DDR4 메모리를 사용한다는 점이다. DDR4 메모리가 발매된 지도 벌써 1년...

Read the full review »
 
Was this review helpful?   
 
-
 
  Published: 2015-08-05, review by: acrofan.com

 • Abstract:  최근 몇 년간을 되돌아볼 때 2015년은 PC 산업계에 있어 가장 다양한 변화가 나타난 해로 기억될 수 있을 것 같다. 많은 기대를 한 몸에 받은 새로운 윈도우 운영체제가 등장했고 PC 플랫폼에서도 매년 나오던 신제품 이상의 변화를 가져 올 새로운 프로세서와 플랫폼이 등장한 해로 기억될 것이기 때문이다. 소비자 입장에서라면 새로운 혁신에 적응하는 과도기로도 볼 수 있겠지만 이미 이 과도기를 최소화하고 혁신으로의 빠른 전환을 위한 공감대도 충분하다...

 
Was this review helpful?   
 
-
 
  Published: 2015-11-13, Author: Nongkoo , review by: vmodtech.com

 • ก็มาถึงบทสรุปครับกับการทดสอบ Intel Core I5 6600K ที่วันนี้ทำผลงานได้ดีเยี่ยมเลยครับกับซีพียูของทางอินเทลที่ออกมาในเจเนอเรชั่นที่ 6 กันแล้วในโค๊ดเนม Skylake สถาปัตย์ 14nm ซึ่งประสิทธิภาพความแรงท่านคงได้เห็นแล้วครับว่าแรงมากน้อยขนาดไหนทั้งในเรื่องของการคำนว...

Read the full review »
 
Was this review helpful?   
 
  Award


-
 
  Published: 2016-08-16, Author: Indra , review by: mudrockcruz.com

 • Abstract:  Anda semua pasti telah mendengar apa itu prosesor, yang juga disebut CPU (Central Processing Unit), tapi bagaimana CPU berpengaruh terhadap pengalaman gaming Anda atau hanya sekedar meningkatkan kecepatan PC Anda secara umum? Jawaban untuk kedua perta...

Read the full review »
 
Was this review helpful?   
 
-
 
  Published: 2015-09-09, review by: genk.vn

 • Abstract:  Vắn tắt Intel SkylakeĐội hình CPU Skylake của Intel hiện nay mới chỉ có 2 thành viên là Core i5-6600K và Core i7-6700K. Cả 2 đều có khả năng mở hệ số nhân để ép xung. Nền tảng mới mang socket 1151, không tương thích với các bo mạch chủ thế hệ trước. Tính...

Read the full review »
 
Was this review helpful?   
 
-
    page 19 of 19 « Previous   1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19   Next »  
 
More popular products from the same category


Join our Consumer Panel!

 • Infuence products of the future
 • Up to 4$ per answer
TestSeek will regularly send you survey invites to your email, you choose if and when you participate.

Join now! » (opens in a new window)


×